Nieuw licht op de zon en sterren.

Elke ster en onze zon is een volmaakte planeet. Deze baanbrekende visie op de zon geeft Jezus in het boek de “Natuurlijke Zon” uit de werken van de Nieuwe Openbaring door Jakob Lorber. Dat onze zon een planeet is, is echter totaal onbekend. Sterren en onze zon zouden een enorme massa gloeiend hete massa plasma zijn. Althans dit is het beeld dat de wetenschap zich van de zon heeft gevormd.

De kritische vragen en stellingen van dr. Wilhelm Martin in zijn boek: “Sonne, Weltal, Materie in revolutionärer Sicht” maken duidelijk dat wetenschap een verkeerd beeld van de zon geeft. Zo vraagt Wilhelm Martin zich af waarom de zon niet explodeert als daarin continu kernfusieprocessen plaatsvinden en alle materie daardoor zou overgaan in plasma. En omdat is waargenomen dat alle materie al bij temperaturen rond de 6000 0C of hoger volledig uiteenvalt, waarom zou de zon dan die extreem hoge temperatuur van 15 miljoen graad Celsius moeten hebben? Als de zon zo`n onvoorstelbaar gloeiend hete massa plasma zou zijn, welke buitengewone krachten houden haar dan bijeen, want de zon draait snel om haar as. Een enorme massa die snel om haar as draait, staat bloot aan gigantische centrifugale (middelpunt vliedende) krachten en zou in de korst mogelijke tijd in kleine stukken uiteenspatten.

Vragen

Zelfs wetenschappers, die aan de ontwikkeling van kernfusiereactoren werken, kunnen een kleine plasma massa alleen met de hulp van buitengewoon grote magnetische krachten bijeen houden. Daarom vraagt Wilhelm Martin zich af waarom de polen van de zon niet of nauwelijks afgeplat zijn. Immers, een plasma massa zou onder invloed van de grote omwentelingssnelheid van de zon gemakkelijk tot een ellips vervormen.

Onze zon is een volmaakte planeet
Onder invloed van haar grote omwentelingssnelheid zou de zon een ellips moeten zijn als zij een plasma massa zou zijn.

Puzzels

De vaak optredende zonnevlammen zijn enorme uitbarstingen en zulke explosies roepen even grote tegenkrachten op. Die uitbarstingen zouden theoretisch gezien de omwentelingssnelheid van de zon moeten veranderen, juist omdat op de zon grotere en kleinere uitbarstingen vaak optreden. De vraag is dan welke krachten ervoor zorgen dat de omwentelingssnelheid van de zon niet waarneembaar verandert. En, als de zon vaak zoveel massa uitstoot, moet zij dan niet meetbaar kleiner worden?

Onze zon is een volmaakte planeet

De zon tijdens een uitbarsting van zonnevlammen

Er is nog een belangrijke puzzel, waar de wetenschap nog steeds geen afdoende verklaring voor heeft kunnen vinden. In onze zon zou de temperatuur 15 miljoen graad Celsius zijn. Aan de oppervlakte is de temperatuur gezakt tot 5000 0C, maar in de zonnesfeer neemt die dan weer snel toe tot een paar miljoen graad Celsius. Deze waarneming is in strijd met de logica en alle wetenschappelijke kennis van materie, want er is geen aanwijsbare reden waardoor de temperatuur buiten de zon zo snel zou toenemen als het voorbij de zonnesfeer zelfs buitengewoon koud is, namelijk bijna 273 graad Celsius onder nul. Al deze kritische opmerkingen maken ruimte voor een baanbrekende visie op de zon die dr. W. Martin in zijn boek beschrijft.

Waarheid

Onze zon is een volmaakte planeet en dit is echt een totaal nieuwe visie voor de wetenschap die dit niet kan erkennen! Waarom dit zo is, legt Jezus in het boek “De_natuurlijke_zon” van de Jakob Lorber boeken gedetailleerd aan Jakob Lorber uit. De Heer vertelde hem dat alle zonnen, sterren en manen werelden zijn, dat onze zon, dat alle sterren een volmaakte planeet zijn. Het beeld van de zon dat in het boek over de Natuurlijke Zon wordt geschetst, lijkt totaal niet op dat van de wetenschap. Die wetenschappelijke gedachten rusten slechts op aannames en inzichten die uitsluitend gebaseerd zijn op de veronderstelling dat al wat bestaat uit grofstoffelijke materie zou bestaan. Zolang wetenschappers niet verder willen kijken dan de vaste materie, zullen hun ogen echter gesloten blijven voor de geestelijke werkelijkheid die verborgen is achter de grofstoffelijke materie.

Nu vraagt iedereen: waarom zouden we deze beweringen geloven die Jakob Lorber van Jezus ontving door middel van het innerlijk woord? Het is waarheid, omdat Lorber als een echte profeet vele buitengewone voorspellingen heeft verkondigd die alle zeer nauwkeurig zijn uitgekomen. Voorspellingen die niemand in zijn tijd kon geloven en voor hemzelf net zo verbazingwekkend zullen zijn geweest als voor ons. Hoe kon een musicus uit de 19e eeuw op de gedachte komen dat heel de mensheid ongeveer 150 jaar later met een mobiele telefoon wereldwijd met werkelijk iedereen zou kunnen praten? Of dat mensen zich als een pijl uit een boog per auto en trein, of over het water zouden kunnen bewegen? Dat was in die tijd voor iedereen absoluut onmogelijk en dus onvoorstelbaar!

Werkelijk: onze zon is een volmaakte planeet

Daarom, de zon is niet wat de wetenschap denkt dat zij is. Zij is geen enorme massa plasma. In tegendeel, onze zon is een volmaakte planeet met een bodem die zacht, mild en overal elastisch is. De kleinste tere delen van die bodem zijn gevuld met levensether en heeft een vegetatieve stuwende kracht waarop de zonnemens leeft. Die zonnemens heeft geen lichaam van vlees en bloed, want zij hebben fijnstoffelijke lichamen die verwant zijn aan het zielenlichaam van de mens hier op aarde en de ether van het heelal.

Het geestelijke kan niet kenbaar bestaan zonder een of ander uiterlijk omhulsel of orgaan, waardoor het pas in staat is zich kenbaar te maken. (De_Natuurlijke_Zon_7:2)

Ongeloof

Dit beeld van de zon is zozeer in strijd met onze huidige veronderstelde kennis, dat iedereen deze informatie in eerste instantie verwerpt als pure onzin. Maar degene die bedenkt dat de wetenschappelijke kennis van de zon slechts berust op veronderstellingen, kan open staan voor nieuwe ideeën. En wie zijn innerlijke geest tot leven wekt, die oprecht wil gaan geloven dat er een geestelijke wereld bestaat, zal ontdekken dat die wereld van de geest evenzeer bestaat als deze aardse wereld met mensen van vlees en bloed. Mensen die een Bijna-Dood-Ervaring hebben gehad, zieners en profeten kennen deze geestelijke werkelijkheid die God de Vader voor de mens heeft geschapen. Want de mens is de grond en het einddoel van de totale schepping. Als een volledig op God gelijkend wezen is de mens de voleindigde sluitsteen van al Gods werken. (Zie het Grote Johannes Evangelie deel 2, hoofdstuk_222.)

Couplet uit het gedicht in het boek De Natuurlijke Zon door Jakob Lorber:

O zon, zon, draagster van de diepste, grootste wonderen,
die zelfs een geest van de grootste engel nog nooit uitputtend heeft gemeten!
Zie naar beneden naar je derde dochter, jouw kleine aarde,
waar op schrale velden een arme kudde weidt;
Daarom wil Ik uit de meer dan rijke diepten van jouw licht
slechts één drop naar je dochter laten druppelen!

En deze drop zal daar ruimschoots voldoende zijn
om alle kinderen van jouw dochter daar met grote teugen
van te laten drinken voor alle tijden der tijden,
om niet meer met elkaar om het water des levens te hoeven te vechten.

Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!

Het heelal

Nieuwe zienswijze op het heelal en hemellichamen. Beschouwingen over het heelal, onze zon, haar licht en sterren vanuit een geestelijk standpunt [...]

Door |2023-01-26T15:36:17+01:00september 5th, 2020|
Ga naar de bovenkant