Het leven is het grondbeginsel.

Het leven is de oergrond van al wat bestaat en leeft. Het leven hier op aarde is: ontstaan, bestaan, vergaan en overgaan in een hogere vorm. Dit proces gaat eeuwig door. Het leven is niets anders dan werkzaamheid. Niets en niemand leeft uit zichzelf, of kan zelf het leven opwekken, want anders zou ieder mens heel goed weten hoe het leven is ontstaan en wat het leven exact is.

Het leven dat wij mensen zijn, overal om ons heen zien, voelen en meemaken, houdt de hele zichtbare wereld in stand, bouwt die wereld op en breekt haar weer af. Het leven weeft zich door de hele Schepping, dringt door in het licht en het licht brengt door haar vibraties warmte voort. Waar licht is, is warmte en waar warmte is, is leven. Maar wij zien het licht en we voelen de warmte, maar wat is de ware oorzaak van het licht en de warmte? Licht en warmte zijn werkingen, uitdrukkingen van het leven, maar niet het leven Zelf. Daarom is het leven de oergrond van al wat bestaat.

De oergrond is het leven

Leven drukt zich uit als werkzaamheid, actie, daden, handelen, verandering, maar de oorzaak van daarvan is niet zichtbaar. De sappen in planten en bomen stromen en bewegen, soms tot wel honderd meter hoog; de bloedsomloop, de ademhaling van mens en dier stromen een leven lang zonder ophouden; het zijn allemaal werkingen en uitwerkingen van het leven, maar ze zijn niet het leven zelf. Stopt het hart met kloppen, dan sterft de levensvorm acuut. Maar dàt wat het hart doet kloppen, het leven Zelf, onttrekt zich aan elke zintuiglijke waarneming.

Het leven is intelligentie

Mineralen, micro-organismen, planten, insecten, dieren en mensen verschillen in intelligentie, kracht en levensvorm; alle hebben het leven gekregen, zelfs metalen en stenen leven ook al lijken die levenloos, want het leven houdt alles in de atomen van die metalen, mineralen in beweging. Want het leven is de oergrond van al wat bestaat. Ook DNA kan de bron van het leven niet zijn, want de atomen en moleculen die met elkaar DNA vormen, worden door het leven in stand gehouden en in de juiste volgorde tot genen bij elkaar gevoegd. Juist aan het DNA en de vele verschillende en buitengewoon goed georganiseerde activiteiten in cellen, is heel goed zichtbaar dat al die werkingen planmatig zijn. Dit houdt in dat er evenveel krachten als werkingen moeten zijn en omdat al die activiteiten en krachten perfect geordend en planmatig zijn, moet er ook een intelligentie zijn die dit allemaal zo heeft gemaakt. Het Leven is die intelligentie, het Leven is het grondbeginsel. Deze inzichten gaf Jezus aan Jakob Lorber die alles wat hij ingegeven kreeg, publiceerde in de boeken van de Nieuwe Openbaring.

Het leven is organisch

De hersenen zijn de zenuwcentrale in elk levend wezen en de wetenschap heeft ontdekt dat zenuwen de geleiders van de wil en de levenskracht (elektriciteit) zijn. Maar de oergrond van de elektrische actiepotentiaal in de hersencel (neuron) is niet doorgrond. Weliswaar zijn de moleculaire mechanismen in synapsen en in de axonen opgehelderd, maar de werkelijke oorzaak daarvan, is het leven Zelf. Het leven is de oergrond van alle activiteit in elk organisme. De drijvende kracht achter alle chemische reacties lijkt wetenschappelijk gezien het streven naar een stabiele elektronenconfiguratie te zijn, maar het leven Zelf, God, is die drijvende kracht. Een mengsel van chemicaliën kan weliswaar vele nieuwe verbindingen vormen, maar zelfs een complexe verzameling van duizenden soorten moleculen geeft nog geen groeiend en bloeiend grassprietje, en nog minder een organisch levend wezen. Het leven dat een plant opbouwt, het leven dat bij dieren hun instinct uitmaakt, dit leven is niet te zien met een microscoop, noch met enig ander apparaat, want het leven van alle stoffelijke vormen dat wij hier op aarde aantreffen, is een deel van het enig, eeuwig Goddelijke Leven.

Het leven is Liefde

Het Goddelijke, het Leven gaat boven het stoffelijke, het vergankelijke uit. Er is wel een band tussen de materiële en de geestelijke wereld en die band verbindt de twee werelden met God, de Schepper van materiële en geestelijke werelden. Het geestelijke leven drukt zich uit in al die natuurlijke levensvormen, in organisch leven, en bestaat alleen zolang als nodig is. De materie is slechts de grove bekleding die verandert, terwijl het eigenlijke, geestelijke, hogere, zich als leven manifesteert en voortdurend en eeuwig blijvend is.

De ware Liefde, God, is het eigenlijke Leven in al wat leeft. Zo iemands liefde is, zo zijn zijn daden en zo is zijn leven. Liefde zal de mens leren leven in alle vrijheid, macht en kracht. Deze ware Liefde zal het uiterlijk leven in zich opnemen en dan wordt de mens één met het Goddelijk eeuwige Leven dat in de Liefde Zelf te vinden is.

Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!

Door |2022-01-15T11:40:06+01:00december 15th, 2020|
Ga naar de bovenkant