Geometrie in de natuur, vervolg.

Geometrie in de natuur, spiralen en wervelingen vinden we werkelijk overal. Bijvoorbeeld in een dennenappel. Onderzoek zo`n dennenappel maar eens. Dan zie je dat hij is opgebouwd uit spiralen en dat die spiralen linksom en rechtsom lijken te draaien. Bij veel dennenappels zijn er 13 spiralen linksom te zien, dat zijn de blauwe lijnen en 8 spiralen draaien rechtsom. Dat zijn de rode lijnen. En op de kruispunten van die spiralen, ontwikkelen zich de zaadjes van de dennenboom.

Geomatrie in de natuur

Het aantal om elkaar draaiende spiralen verschilt per bloem en per vorm. Je kunt bijvoorbeeld in het hart van de zonnebloem 55 spiralen vinden die linksom lijken te draaien, de blauwe, en er zijn in deze bloem 34 rechtsom draaiende, de rode spiralen. Er zijn ook zonnebloemen met een veel groter aantal spiralen.

Geometrie in de natuur

Bij andere bloemen, bijvoorbeeld bij een dahlia, kun je die dubbele spiraalstelsels ook weer vinden, namelijk 8 en 13. Maar er zijn veel verschillen, in een margriet zijn er 13 en 21 te onderscheiden.

Geometrie in de natuur

Het blijkt dat al deze getallen in de reeks van Fibonacci voorkomen. De aantallen spiralen voldoen aan de reeks van Fibonacci die als volgt is opgebouwd.

Reeks van Fibonacci

Geometrie in de natuur

Nul is het niets, en één is het Geheel. Niets en één, is weer één. 1 en 1 is 2 , 1 en 2 is 3, 2+3 is 5, 5 + 3 = 8, 8+ 5 = 13, 8+ 13 = 21, enzovoorts, zo ontwikkelt zich deze reeks. Het blijkt dat alle hierboven eerder genoemde getallen zijn in deze reeks van Fibonacci terug te vinden. Hoe meer voorbeelden je vergelijkt, hoe vaker de reeks van Fibonacci, geometrie in de natuur gevonden wordt.

Er zijn nog heel andere voorbeelden in de natuur te vinden. De reeks van Fibonacci is namelijk óók terug te vinden in de groei van een bijenkolonie. De eerste generatie van een bijenkolonie is een moeder bij. De daarop volgende tweede generatie, die van de eerste dar, heeft maar één ouder. De derde generatie heeft 2 grootouders, namelijk de dar en de koningin. De volgende, de vierde generatie heeft 3 grootouders, de volgende 5 grootouders en de zesde generatie heeft alweer 8 grootouders. Zo komt de reeks van Fibonacci ook bij de groei van de bijen populatie naar voren.

Geometrie in de natuur

Guldensnede en geometrie in de natuur

De Fibonacci reeks heeft nog iets bijzonders, want de verhouding van twee opeenvolgende getallen, geeft de waarde van de Gulden snede. Met een Griekse letter: de PHI. Z is 89 : 55 = 1,618 …, 144/89 = 1,618… Hoe groter de getallen, hoe nauwkeuriger je het getal PHI kunt bepalen. Het frappante is dat dit getal niet exact te berekenen is. Het is net als het getal PI, een breuk, die oneindig door gaat.

Het bijzondere is dat die Gulden snede ook in het menselijke lichaam te vinden is. Gemiddeld genomen verhoudt de hoogte van het voorhoofd zich tot de totale lengte van het gezicht zoals de Gulden snede, 1,618. De pols verdeelt dan de onderarm, weer gemiddeld genomen, volgens de waarde van de guldensnede. Gemiddeld, omdat mensen nu eenmaal verschillend gebouwd zijn.

Geometrie in de natuur

Zelfs de DNA-structuur voldoet aan de waarden van de Guldensnede. Het blijkt dat één volle winding van de dubbele DNA helix, dat is de afstand tussen de rode lijnen, een lengte heeft van 34 nanometer. De breedte van de dubbele helix, de afstand tussen de gele lijnen, is 21 nanometer. De brede groef is 21 nanometer en de smalle groef is 13 nanometer.

Geometrie in de natuur

Met andere woorden, de DNA structuur voldoet aan de Gulden snede en is een voorbeeld van volmaakte geometrie in de natuur. Dit is wonderbaarlijk, want wetenschappers geloven namelijk dat DNA volgens een volledig willekeurig proces en toevallig zou zijn ontstaan. Als DNA volgens een of ander toevalsproces zou zijn ontstaan, wie of wat heeft er dan voor gezorgd dat de DNA structuur aan de Gulden snede voldoet? Omdat het lijkt alsof DNA zichzelf óók volgens de wetmatigheid van de Gulden snede heeft ontworpen, geloven wetenschappers dat die wetmatigheid van de Gulden snede in de natuurwetten zelf zou voortkomen, maar hoe is die wet, hoe zijn die natuurwetten ontstaan? De conclusie moet zijn dat het DNA niet volgens een willekeurig proces kàn zijn ontstaan, maar dat een Intelligente Kracht de Bron daarvan moet zijn.

Intelligente krachten

Omdat we op alle niveaus twee soorten spiralen zijn, drukt die Intelligentie zich tweevoudig uit, zijn er twee krachten. Eén die een werveling linksom veroorzaakt en één die een werveling rechtsom tot stand brengt. Anders gezegd: de ene kracht zorgt voor uitzetting en de andere kracht veroorzaakt verdichting. Eén kracht zorgt er voor dat de plant zich uit de grond kan schroeven, en de andere kracht zorgt ervoor dat de bloemen en de zaadjes, dat geometrie in de natuur bestaat.

Die twee intelligente krachten gaan altijd samen. Net als liefde en wijsheid ook samen een eenheid vormen. In China wordt zo`n verschijnsel yin en yang genoemd. Yin-en-yang verwijzen naar twee tegengestelde krachten waarvan alle aspecten van het leven en het universum doordrongen zijn. Dit geldt tevens voor de yoga waarin shakti staat voor de uitzettende, warme kracht en shiva de koele, verdichtende kracht vertegenwoordigt.

We komen die krachten ook tegen als: aantrekken en afstoten, verwarmen en afkoelen, vasthouden en loslaten, verandering en in stand houden, beweging en stilstand. Dit zijn allemaal aspecten van liefde en wijsheid, die zich op oneindig veel manieren kunnen uitdrukken.

geomterie in de natuur

Geometrie in de natuur van de mens

Wij mensen kennen emotionele wervelingen. Je kunt je aan iets ergeren, kwaad maken en zelfs woest worden. Mensen kunnen blij zijn, heel erg opgewekt, maar ook erg overdreven uitgelaten doen. Dergelijke emoties kennen we allemaal en het is van het grootste belang woede geen ruimte te geven, want die kan in een paar ogenblikken veel kapot maken. Gelijkmatigheid geeft gemoedsrust en laat het besef van ware liefde in ons groeien.

Geometrie in de natuur

Liefde geeft de kracht om de boosheid te (leren) beheersen. De wijsheid is het inzicht dat het goed is om vanuit liefde voor de ander met je eigen kwaadheid om te (leren) gaan. En liefde en wijsheid zijn dan beide nodig om in jezelf in balans te kunnen houden.

Zo ont-wikkelt zich de mens. Angst vraagt vertrouwen en dat is liefde. Inzien dat onzekerheid de oorzaak van angst is, is wijsheid.

Met liefde kun je verdriet accepteren, en inzien dat verdriet vaak een vorm van onmacht is, is weer wijsheid.

Wanneer je in staat bent hebzucht los te laten, moet je daar liefde voor gebruiken. Want liefde is ook tevreden zijn met wat je hebt en bent. Begrijpen dat hebzucht slechts het eigenbelang dient, is weer wijsheid.

Dit is het wonder van de eenvoud. Er zijn twee intelligente, goddelijke krachten van liefde en wijsheid die alle groei en ontwikkeling leiden. Zowel stoffelijk als geestelijk.

Geometrie in de natuur